Woordenboek en afkortingen

A  
AC 1. Air Cooler
2. AllylChloride
3. Activated Carbon
Acid Gas Gas (bv. aardgas, raffinage gas, syngas, etc.) dat zure componenten bevat meestal H2S and CO2.
ACN Acrylonitril
Adsorbaat Die vloeistof, vaste stof of gas die geadsorbeerd is als molecuul, atoom, of ion.
Adsorbent Die vaste stof of vloeistof die adsorbeert
Adsorptie Het vasthouden op het oppervlak van  vaste stof, vloeistof of gas door een vaste stof of vloeistof. Dit in, tegenstelling met absorptie, waarbij stoffen binnendringen in de bulk van een vast stof of vloeistof.
AEEA AminoEthylEthanolAmie
AFC Air Fail Close (=ATC)
AFO Air Fail Open (=ATO)
AGO Automotive Gasoil (= Diesel)
AGRU Acid Gas Removal Unit
ALARA As Low As Reasonably Allowed
ALARP As Low As Reasonably Practible
ALU Arithmetic Logic Unit
ANSI American National Standards Institute
AO Alpha Olefins
AOC 1. Accidentally Oil Contaminated
2. Assimilable Organic Carbon
AOR Actual Oxygen Required
APC 1. Advanced Process Control
2. Air Pollution Control
APHA American Public Health Association
API American Petroleum Institute
APLR Annual Pollutant Loading Rate
APS Advanced Planning and Scheduling
AR Atmospheric Residue
ARPR Annual Review of Petroleum Reserves
ASA Amorphous Silica Alumina
ASF Anderson, Schultz, Flory - verdeling 
Een van de karakteristieken van het FT proces die berekend kan worden uit de Anderson-Schulz-Flory (ASF) plot is de keten waarschijnlijkheid. Omdat hydrogenatie plaatsvindt is het soms niet mogelijk om C2 waardes te gebruiken. De ASF plot plot op de x-as het C-getal en op de y-as is de opbrengst (kmol/h) gedeeld door het C-getal op een 10log schaal.
Associated Natural Gas Gas geassocieerd met olie accumulaties doordat het opgelost zit in de olie onder de reservoir temperaturen en drukken (solution gas) en vaak ook door de vorming van een gas "cap" van vrij gas boven de olie (gas cap gas).
ASU 1. Air Separation Unit
2. Activated Sludge Unit
ATB Actual Total Base
ATC Air To Close
ATO Air To Open
ATP 1. Adenosine TriPhosphate
2. Average Througput
AVGAS Aviation Gasoline
B  
BAF Biological Aerated Filters
BANANA Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything
BAT Best Available Technology
BATNEEC Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost
BBB Basic Building Block
bbd Barrels per day
BBL Barrel
BBU Bitumen Blowing Unit
bcf billions of cubic feet
bcm billions of cubic metres
BDEP Basic Design & Engineering Package
BDP Basis Design Package
BEST Basic Extractive Sludge Treatment
BEU Benzene Extraction Unit
BfD Basis for Design
BFW Boiler Feed Water
BHEP Bis(HydroxyEthyl)Piperazine
BL BiLectric (Desalter)
BLEVE Boiling Liquid Wxpanding Vapour Extraction
BOD 1. Basis of Design
2. Biological Oxygen Demand
BPAD Business Process Analysis and Design
BPC Blend Property Controller
BS&W Bottom (Basic) Sediment & Water
BTEX Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene
BTU British Thermal Unit
De hoeveelheid warmte benodigd om de temperatuur van een pond water met een graad Fahrenheit te laten stijgen.
BTX Benzene, Toluene, Xylene
BWTP Ballast Water Treatment Plant
C  
CAD Computer Aided Design
CADD Computer Aided Data and Design
CAF Cost of Averted Fatality
CAPEX Capital Expenditure (Kapitaal investeringen)
CAT CRACKER Proces waarbij de grote moleculen van zware olie fracties (heavy oil) in kleinere fragmenten gebroken worden mbv warmte en een katalysator (catalytic cracking). Op deze manier wordt de zware olie in lichtere, waardevollere, producten omgezet.
CBB Common Building Blocks
CC 1. Cost Centre
2. Compressor Control
3. Combined Cycle
CCF Cat Cracker Feed
CCP CO2 Capture Project
CCR 1. Continuous Catalyst Reformer (Regeneration)
2. Conradson Carbon Residue
CDF Controlled Discharge Unit
CDU Crude Distiller Unit
CEC Cation Exchange Capacity
CEL Corrected Energy Loss
CEO Chief Executive Officer
CF Cartridge Filter
CFD Computational Fluid Dynamics
CFPP Cold Filter Plugging Point (Cloud Point)
CFR Cold Front Reflux
Chemisorptie Chemische adsorptie: Irreversibele adsorptie m.b.v. zowel fysische als chemische krachten; er vindt een reactie plaats tussen het oppervlak van het adsorbent en het adsorbaat. De reactiewarmte is meestal in de grootteorde van 20-30 kcal/mol.
CLAUS proces Proces voor het maken van zwavel uit H2S, Eerst wordt een deel van de H2S geoxideerd naar SO2 in een thermische reactie stap, gevolgd door een katalytische reactie waarbij het resterende H2S met het gevormde SO2 naar zwavel reageert.
Cl-SCC Chloride Stress Corrosion Corrosion
CLPS Cold Low Pressure Separator
CMAS Complete-Mix Activated Sludge
COC 1. Continuously Oil Contaminated
2. Cycles Of Concentration
CoCo Company Owned, Company Operated
COD Chemical Oxygen Demand
CoDo Company Owned, Dealer Operated
CoF Consequence of Failure
COP 1. Class Of Product
2. Coefficient Of Performance
COS 1. Cross Over Steam
2. Carbonyl Sulfide (C=O=S)
3. Cost Of Sale
CP Control Principle
CPF Central Processing Facilities
CPI Corrugated Plate Interceptor
CPLR Cummulative Pollutant Loading Rate
CPO Catalytic Partial Oxidation (Katalytische Partiele Oxidatie)
De gekatalyseerde conversie van koolwaterstoffen naar syngas (CO + H2), volgens: CnH2n+2 + ĹnO2  <=> nCO + (n+1)H2
CRACKED GAS Gas dat een bijproduct is van kraak processen. Wordt vaak gebruikt als grondstof voor de bereiding van chemicaliŽn.
CRID Card Reader In Dispenser
CRIND Card Reader In New Dispenser
CRIP Card Reader In Pump
CRT Commercial Road Transport
CRUD Create, Read, Update and Delete
CS Corporate Sector
CSA 1. Cross Section Area
2. Cost Sharing Agreement
CSF Critical Success Factors
CSN Costal Shipping Network
CSU Condensate Splitter Unit
CT Cooling Tower
CTG Content Template Generator
CTL Coal To Liquid
CUI Corrosion Under Investigation
CUT Raffinaderij term die verwijst naar een fractie die is verkregen mbv een fractienatie unit (bv een destillatiekolom). Verschillende cuts kunnen samengevoegd worden om een bepaald produkt te bereiden (blending).
CV 1. Control Valve
2. Controlled Variables
3. Currriculum Vitae
CVA Cost Variance Analysis
CVP Customer Value Proposition
CVRO Commercial Vehicle Refueling Outlet
D  
DAF Dissiovled Air Flotation (Unit)
DAO DeAsphalted Oil
DCA Driveway Card Acceptor
DCS Distributed Control System
DCU Delayed Coking Unit
DEA Diethanolamine
DEHP Di(EthylHexyl)Phtalate
Dehydratie Het verwijderen van water uit crude oil, uit gas geproduceerd samen met olie, of uit gas-condensaat putten.
DELT Development Engineering Leadership Team
DEO Diesel Engine Oil
Dauwpunt
(Dew point)
Die temperatuur waarbij een gas dat zich in een afgesloten vat bevindt bij een bepaalde druk, de eerste druppel vloeistof vormt als warmte wordt onttrokken. Verder afkoelen van de damp bij zij dauwpunt resulteert in het condenseren van een deel of van alle damp als vloeistof. 
DEWAXING Het proces waarbij paraffine wassen uit smeerolie verwijderd wordt.
DFR Dangerous Failure Robust
DGA DiGlycolAmine
DIM Data and Information Management
DIN Deautsche Industrie Norm
DIPA DiIsoPropylAmine
DMEA N,N, Dimethylethanolamine
DMP N,N,-Dimethyl-1,2-propanediamine
DMR Dual Mixed Refrigerant
DNB Denitrifying-Nitrifying  Bioreactor
DO Dissolved Oxygen
Doctor treatment Een proces voor "sweetening" van "sour gasolines" - door conversie van de mercaptanen - door gebruik te maken van een vloeistof van loodoxide in loog, samen met zwavel.
DOE Department Of Energy
Dom gas Domestic gas, gas dat bedoeld is voor de interne markt (binnen een land)
downstream Een term die gebruikt wordt om het transport en de distributie van gas te omschrijven en zo een duidelijk onderscheid te maken met het exploratie en productie deel.
DP (∆P) Pressure Drop
DP Dual-Polarity (Desalter)
DRP Disaster Recovery Plan
Dry Gas Aardgas dat geen vloeibare koolwaterstoffen bevat bij opslag druk. Ook vaak gebruikt als petroleum gas opgebouwd uit alleen maar inerte gassen (b.v. H2, N2, etc.) en de lichtere koolwaterstoffen (methaan, ethaan, etheen, propaan, propeen (soms ook H2S). b.v. het top product van rectifying adsorbers, is zulk een "dry gas".
DS Dry Solids
DSV Dive Support Vessel
DV Disturbance Variable
DVA Demurrage Variance Analysis
DWO Dirty Wash Oil
E  
EB Ethylbenzene
ECP Effective Cut Point
ECR Ethylene Cracker Residue
EDD ElectroDynamic Desalter
EDI Electronic Data Interchange
EDP Emergency DePressuting
EGSB Expanded Granular Sludge Bed
EHB Emergency Holding Basin
EML Expected Maximum Loss
EMO N-Ethylmorpholine
EOCL Extractable Organic Chlorides
EOR 1. End Of Run
2. Enhanced Oil Recovery
EPA Environmental Protection Agency
EPC Engineering Procurement Construction
ERW Electrical Resistance Welded
ESA Environmental Site Assessment
ESD Emergency Shut-Down
ESP 1. Electrostatic Precipitator
2. Ensure Safe Production
3. Electrical Submersible Pump
ETP Effluent Treatment Plant
EVA Economic Value Added
F  
FCCU Fluid Catalyst Cracker Unit
FD Flash Distillate
Flash destillatie Het proces waarbij een vloeistof verhit wordt tot een temperatuur in de kookpunts traject van die vloeistof waardoor een deel van de vloeistof verdampt. De damp wordt dan verwijderd waarna deze kan  condenseren.
Flue gas Gas dat ontstaat bij de verbranding van brandstof, waarvan het verwarmingseffect al grotendeels opgebruikt is, waardoor het afgevoerd wordt door de schoorsteen. Het is voornamelijk opgebouwd uit CO2, CO, O2, N2 and H2O.
FCC Fluid Catalytic Cracking Process.
Een kraakproces waarbij de zeer fijn verdeelde katalysator continue rondgepompt wordt van reactor naar regenerator en weer terug. de katalysator wordt in "fluide" toestand gehouden mbv olie dampen en  stoom of water in de gehele kringloop van reactor naar stripper naar regenerator.
FOT Furnace Outlet Temperature
FT Fisher Tropsch Proces. Een term die gebruikt wordt voor processen die in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld werd voor het synthetiseren van koolwaterstoffen of zuurstof bevattende derivaten daarvan (oxygenaten) uit water gas of een mengsel van koolmonoxide en waterstof (synthese gas, syngas).
FTE Full Time Equivalent
FZ Flash Zone
FZP Flash Zone Pressure
G  
Gas separator Installatie die als doel heeft om aardgas van olie te scheiden als ze beiden tegelijkertijd gewonnen zijn.
GRID Algemene benaming voor een gas distributie netwerk.
H  
HCU Hydro Conversion Unit
HGO High Gas Oil
HGU Hydrogenation Unit (Hydrogenatie unit)
HMU Hydrogen Manufacturing Unit (Waterstof fabriek)
HPC Heavy Paraffin Conversion
HPS Heavy Paraffin Synthesis
HVU High VacuŁm Unit
Hydrocracking Een proces waarbij koolwaterstoffen onder waterstof druk omgezet worden naar producten met een lager molecuul gewicht mbv een zure katalysator.
Hydrodesulphurization Het verwijderen van zwavel en/of zwavel bevattende verbindingen uit crude oil of destillaten mbv waterstof onder druk en een katalysator.
Hydroformulation Het adderen van een waterstofatoom en een formyl groep aan een molecuul of verbinding die een dubbele binding bevat door reactie met waterstof en koolmonoxide waarbij het hoofdproduct een of meer aldehydes is (Oxo-proces).
Hydrogenering Het opvullen van de vrije plaatsen in onverzadigde verbindingen met waterstof atomen.
Hydrolyse De ontleding van een molecuul structuur door interactie met water.
I  
IP Intellectual Property (Intellectueel eigendom)
Isomeer Verbindingen met gelijke elementaire samenstelling maar verschillend in eigenschappen die ontstaan door structuur variatie noemt men isomeren.
Isomerization Conversie van koolwatersoffen naar hun isomeer bv butaan naar isobutaan.
K  
Kero Kerosine.
Een petroleum produkt met een kookpuntsrange (ongeveer) tussen 140 oC en 270 oC die aan bepaalde criteria voldoet (voor lampolie of jet fuel)
L  
l (Lambda) Column Vapour Loading
LCR Lower Circulation Reflux
LGO Low Gas Oil
LHV Lower Heating Value
The LHV wordt gemeten als de warmte die geproduceerd wordt bij een constant volume bij de volledige verbranding van een eenheidshoeveelheid van een monster in een zuurstofbom calorimeter onder gespecificeerde condities en zonder dat er water condensatie plaatsvindt.
Light Distillate A term die distillaten beschrijft met een kookpunt dat niet boven de 300 oC licht.
Light Ends De componenten met het laagste kookpunt uit een mengsel van koolwaterstoffen.
LNG Liquefied Natural Gas
Vloeibaar gemaakt aardgas door het te koelen naar een temperatuur van -160 oC.
LPG Liquefied Petroleum Gas
Van de gasvormige koolwaterstoffen kunnen propaan en butaan vloeibaar gemaakt worden onder relatief lage druk bij kamer temperatuur waarbij men dan spreekt van LPG.
LR Long Residue
Het residue dat ontsaat bij atmosferische destillatie van ruwe olie (crude oil).
LRP Liquid Ring Pump
M  
MCR Middle Circulation Reflux
MDEA MethylDiEthanolAmine
MEA MonoEthanolAmine
Mercaptans Mercaptanen of alkyl-hydrosulphides zijn organische verbindingen van C,H,S. Ze stinken and komen vaak voor in niet-geraffineerde benzine. Mercaptanen moeten verwijderd worden uit de benzine of omgezet worden naar andere door een geschikt raffinage proces (bv. doctor treatment).
Methanation De  methanerings reactie: 3H2 + CO <=> CH4 + H2O
MMsm3 Miljoen (MM) standaard kubieke meters (sm3)
MPS Middle Paraffin Synthesis
MRU Mercury Removal Unit (Kwik verwijderings unit)
MTBE Methyl tertiary butyl ether
MTZ Mass Transfer Zone
N  
Natural gas Het gas dat zich bij crude oils bevindt, maar ook in die reservoirs die alleen maar enkele zwaardere componenten bevatten. Het is voornamelijk opgebouwd uit de lichtere parafinische koolwaterstoffen. Natural gas wordt meestal geclassificeerd als nat of droog, hetgeen afhankelijk of de grootte-verhouding tussen de verschillende componenten groot of klein is.
NGL natural gas liquids (NGLs)
Er is geen exacte definitie. NGLs zijn die koolwaterstoffen die in vloeibare vorm uit aardgas (natural gas) geŽxtraheerd kunnen worden, als dat laatste geproduceerd wordt. De typische componenten zijn ethaan, LPG, en pentanen, alhoewel enkele zwaarder koolwaterstoffen ook aanwezig zullen zijn.
NIAT Net Income After Tax (Netto Inkomen na Belasting)
NIBT Net Income Before Tax (Netto Inkomen voor Belasting)
Non-associated natural gas Verzameling gas die onafhankelijk van olie accumulatie bestaat.
O  
odorant Stoffen zoals mercaptanen met een zeer karakteristieke geur worden toegevoegd aan het van nature reukloze aardgas of NGL's als ze als brandstof gebruikt gaan worden om het mogelijk maken ze makkelijk te detecteren.
OPEX Operational Expenditure (Operationele kosten)
OVHD Overhead
P  
Physisorptie Fysische adsorptie: reversibele adsorptie door alleen maar fysische krachten; er vindt geen chemische reactie plaats tussen adsorbent en adsorbaat. De adsorptie warmte is meestal minder dan 15-20 kcal/mole.
PIONA Paraffinís Isomers Oligomers Naphtha Aromatics
PO Partial Oxidation (Partiele Oxidatie)
P&L Profit & Loss (Winst & Verlies)
R  
R/D Run Down
S  
Scavengers Chemische additieven die verontreinigen of andere ongewenste stoffen onschadelijk maken in een mengsel of een proces.
Slug catcher Een plant die in een gas pijplijn geplaatsts wordt om niet gewenste  vloeistof ''slugs'' af te vangen.
SMDS Shell Middle Distillate Synthesis
SMR Steam Methane Reforming
SOFC Solid Oxide Fuel Cell
Sorption Het tegelijkertijd plaatsvinden van adsorptie en absorptie
Sour Gas Gas dat te grote hoeveelheden verontreinigingen bevat bv. H2S en andere corrosieve zwavel componenten.
SR Short Residue
Syngas Synthesis gas (CO + H2) = Synthese gas
Sweet Gas Gas, opgebouwd uit koolwaterstoffen dat geen zwavelcomponenten bevat.
Sweetening Het converteren van de mercaptanen in sour gas naar reukloze sulfides.
T  
TCR Top Circulation Reflux
TSA 1. Temperature Swing Adsorption
2. Technical Service Agreement
TE Thermal Efficiency
TSE Technical Service Engineer
TSO Tight Shut-Of
TSR Total Shareholder Return
TSS Total Suspended Solids
TT Temperature Transmitter
TUF Technischer Uberprufungs Verein
TVC Thermal Vapour Compression
U  
UASB Upflow Aerated Sludge Blanket
AEFS Utilities Engineering Flow Scheme
UFC Unit Finding Cost
UOPK Watson K factor (paraffin content)
UPC Universal Product Code
UPS Uninterruptible Power Supplies
UST Underground Storage Tank
UTS Ultimate Tensile Stress
V  
VAT Value Added Tax
VBR VisBroken Residue
VBU Visbreaker Unit (viscosity breaker)
Een thermisch kraakproces waarbij men er specifiek naar streeft om de viscositeit te verlagen van long of short residues.
VCE Vapour Cloud Emission
VacuŁm distillatie Destillatie van een vloeistof onder gereduceerde druk waarbij men er naar streeft om de temperatuur zo laag mogelijk te houden om zo het thermisch kraken van moleculen te vermijden. Wordt bv gebruikt bij het destilleren van gas oil, lubricating oils (smeeroliŽn) of catalytic cracking feedstock van long residue waarbij short residue (SR) overblijft.
VFM Value For Money
VGO VacuŁm Gas Oil
VIR Value Investment Ratio
VLCC Very Large Crude Carrier
VM Visual Manifestation
VOO Vessel Of Opportunity
VR Vacuum Residue
VSD Variable Speed Drive
VSS Volatile Suspended Solids
W  
WABT Weighted Average Bed Temperature
WAC Weak Acid Cation (exchanger)
WACC Weighted Average Cost of Capital
WCS Worst Case Scenarios
WD Waxy Disitillate
Wet gas Petroleum gas dat voldoende hoeveelheden van de lager koolwaterstoffen bevat (propaan, butaan, etc.) om de winning van deze vloeibare producten uit het gas economisch rendabel te maken.
WGS Water-Gas-Shift reactie H2O+ CO <=> H2 + CO2
WHB Waste Heat Boiler
WO Wash Oil
Petroleum fracties die gebruikt worden voor het absorberen van de relatief zware en makkelijk vloeibaar worden componenten uit een mengsel van gassen.
Wobbe Index

Gedefinieerd als zijnde de calorische waarde gedeeld door de vierkantwortel van de specifieke dichtheid. Deze index is genormaliseerd om te verzekeren dat er een goede verbranding van het gas in een brander toepassing zal plaatsvinden. Indien aan deze specificatie niet voldaan wordt zal de verkeerde hoeveelheid lucht bij het gas gemengd worden.

WOC Weight of Crude
WOF Weight of Feed
WOUSA World Outside United Stated of America
WSF Wallnut Shell Filter
WTS West Texas Sour
WWTP Waste Water Treatment Plant
X  
XC Non-Standard Controller
Y  
YTD Year To Date
Z  
ZLD Zero Liquid Discharge

Literatuur:


07-06-2010