Wat bedoelen ze nou precies?


CHEMICALIňN-NAMEN , FORMULES EN SYNONIEMEN
Naam: Synoniem - Handelsnaam: Formule: Engelse Naam:
actieve kool collactivit, norit C activated carbon, carbon black
aluminiumkaliumsulfaat-
dodecahydraat
aluin
kali-aluin
kalium-aluminiumsulfaat
AlK(SO4)2∑12H2O aluminium potassium sulfate, alum, potassium alum, kalinite
aluminiumoxide aluinaarde, amaril, korund, bauxiet Al2O3 aluminium oxide, alumina
3-aminophtalhydrazide luminol C8H7N3O3 luminol
ammonia ammoniak NH3 ammonium hydroxide, 
ammonia water
ammonium-aluminiumsulfaat ammoniumaluin (NH4)Al(SO4)2.12H2O aluminium ammonium sulfate
ammoniumchloride salmiak NH4Cl ammonium chloride
ammoniumijzer(II)sulfaat-
hexahydraat
Mohr's zout (NH4)2Fe(SO4)2∑6H2O ammonium ferrous sulfate, ferrous ammonium sulfate
ammoniumsulfaat zwavelzure ammoniak (NH4)2SO4 ammonium sulfate
bariumsulfaat mineraalwit, permanentwit, zwaarspaat BaSO4 barium sulfate, blanc fixe, barite
boorzuur boorzuur H3BO3 boracic acid, boric acid
cadmiumsulfide cadmiumgeel CdS cadmium sulfide
calciumbicarbonaat dubbelkoolzure kalk Ca(HCO3)2 calcium bicarbonate
calciumcarbide carbid CaC2 calcium carbide, acetylenogen
calciumcarbonaat koolzure kalk, kalksteen, marmer, krijt CaCO3 chalk
calciumhydroxide kalkwater Ca(OH)2 slaked lime, lime water
calciumhypochloriet bleekpoeder
cloorkalk
CaOCl2 chloride of lime
calciumnitraat kalksalpeter Ca(NO3)2.4H2O calcium nitrate
calciumoxide ongebluste kalk CaO calcium oxide, lime, burnt lime, calx, quicklime
calciumsulfaat gips, gebrand CaSO4 gypsum
chroom(III)kaliumsulfaat-
dodecahydraat
chroomaluin CrK(SO4)2∑12H2O chromic potassium sulfate, chrome alum
chroomoxide Bremer blauw Cr2O3 chromic oxide, chromia, anadonis green, chrome green, chrome ocher,chrome oxide green, chromiumsesquioxide, green cinnabar, green oxide of chromium, green rouge, leaf green, oil green, ultramarine green
diaminomethanal Ureum H2NCONH2  ureum
diethylether ether C2H5OC2H5 ether, diethyl ether
1,2-dihydroxybenzeen catechol  C6H4(OH)2 pyrocatechol, 1,2-benzenediol, catechol
dimethylbenzeen 
(ortho, meta, para)
xyleen
(ortho, meta, para)
C6H4(CH3)2 xylene
ethanal aceetaldehyde CH3CHO acetaldehyde, acetic aldehyde, aldehyde, ethylaldehyde, ethanal
ethanol alcohol C2H5OH grain alcohol
1,2-ethaandiol glycol C2H4(OH)2 glycol
ethoxybenzeen fenetool C6H5OC2H5 phenetole
ethyn acetyleen C2H2 acetylene, ethyne
ferriferrocyanide Berlijns blauw, Pruisisch blauw, Turnbull's blauw Fe4[Fe(CN)6]2 Prussian blue, Berlin blue, Turnbull's blue
gelatine eiwitstof gelatine
glucose druivesuiker,
dextrose
C6H12O6 cartose, cerelose, dextrose, dextropur, dextrosol, sirup, corn sugar, glucose, grape sugar
hydroxybenzeen fenol, carbolzuur, carbol C6H5OH fenol
2-hydroxypropaantricarbonzuur-1,2,3 citroenzuur C6H8O7.xH2O citric acid
isopropylbenzeen cumeen C6H5CH(CH3)2 cumene, cumol
kalium aluin kali-aluin, zwavelzure kaliumaluminium KAl(SO4)2.12H2O potassium aluminium sulfate, alum
kaliumbichromaat rood chroomkali K2Cr2O7 potassium bi chromate
kaliumcarbonaat potash
koolzure kalium
K2CO3 potash, salt of tartar, pearl ash
kaliumchloraat chloorzure potash KClO3 potassium chlorate, potcrate
kaliumchloride kali KCl potassium chloride, camcopot
kaliumchromaat geel chroomkali K2CrO4 potassium chromate
kaliumcyanide cyaankali KCN potassium cyanide, cyanide
kaliumhexacyanoferraat kaliumferricyanide, roodbloedloogzout K3Fe(CN)6 potassium ferricyanide
kaliumhexacyanoferraat kaliumferrocyanide, geelbloedloogzout K4Fe(CN)6 potassium ferrocyanide
kaliumhydroxide kaliloog, bijtende kali,
etskali, caustische kali
KOH potassium hydroxide, caustic potash, potassa
kaliumnatriumtartraat Rochelle's zout KNaC4H4O6 potassium sodium tartrate, Rochelle's salt, Seignette salt
kaliumnitraat kalisalpeter, salpeterzure kali KNO3 potassium nitrate, saltpeter, niter
kaliumpermanganaat overmangaanzure kali KMnO4 potassium permanganate
kaliumwaterstoftartraat KH(C4H4O6) cream of tartar, potassium bitartrate
kooldioxide koolzuurgas
droogijs (vast)
CO2 carbon dioxide
carbonic acid gas
carbonic anhydride
koolmonoxide kolendamp CO carbon monoxide
kopercarbonaat Brunswijker groen CuCO3 copper carbonate
koperhydroxide Bremer groen Cu(OH)2 copper hydroxide
kopersulfaat kopervitriool
blauwe vitriool
CuSO4.5H2O blue vitriol
kwikchloride sublimaat, mercurichloride HgCl2 mercury chloride
kwikchloride calomel Hg2Cl2 mercurous chloride, calomel, mild mercury chloride, mercury monochloride
kwiksulfide vermiljoen HgS mercuric sulfide
loodacetaat loodsuiker Pb(CH3COO)2.3H2O lead acetate
loodcarbonaat loodwit Pb3(CO3)2(OH)2 lead carbonate
loodoxide (mono) loodglit, massicot PbO lead monoxide,  lead oxide yellow, plumbous oxide, litharge, massicot, lead protoxide
loodoxide (di) loodglit PbO2 lead dioxide, lead oxide brown, lead peroxide, lead superoxide
loodoxide loodmenie, menie Pb3O4 lead tetroxide, lead oxide red, red lead, minium, lead orthoplumbate, mineral orange, mineral red, Paris red, Saturn red,
loodsulfide loodglans PbS lead sulfide
magnesiumcarbonaat magnesiet MgCO3 magnesium carbonate
magnesiumoxide magnesiumpoeder MgO magnesia, calcined magnesia, magnesia usta, magcal, maglite
magnesiumsilicaat talk MgSiO3 talcum, french chalk
magnesiumsulfaat heptahydraat bitterzout
Engels zout
MgSO4.7H2O epsom salts, bitter salts
mangaanoxide bruinsteen MnO2 manganese oxide, manganomanganic oxide
methaan aardgas, moerasgas, mijngas CH4 methane
methanol CH3OH wood alcohol
methanol/ethanol spiritus CH3OH/C2H5OH
methoxybenzeen anisool C6H5OCH3 anisole
methylbenzeen tolueen (thinner) C6H5CH3 toluene
methylcarbonzuur azijn, azijnzuur CH3COOH acetic acid, vinegar
natriumcarbonaat soda (sodex), koolzure natrium Na2CO3.10H2O washing soda
natriumchloride keukenzout, steenzout
klipzout
NaCl salt, rock salt
natriumcyanide cyaannatrium NaCN sodium cyanide, cyanogran
natriumhydroxide   natronloog, bijtende soda, bijtende natron, natron, etsnatron,
caustische soda
NaOH caustic soda
natriumnitraat natronsalpeter, chilisalpeter NaNO3 saltpeter
natriumsilicaat waterglas Na2SiO3 sodium silicate
natriumsulfaat glauberzout
zwavelzure natrium
Na2SO4 sodium sulfate
natriumtetraboraat borax Na2B4O7.10H2O sodium borate, sodium biborate, sodium pyroborate, sodium tetraborate
natriumthiosulfaat thio, hypo,
fixeerzout, antichloor
Na2S2O3 hypo
natriumwaterstofcarbonaat natriumbicarbonaat, zuiveringszout,
dubbelkoolzure soda
NaHCO3 baking soda
octadecaanzuur stearinezuur C17H35COOH steraic acid
parachloorbenzeen mottenballen C6H4Cl2 moth balls
1,2,3-propaantriol glycerol, glycerine C3H5(OH)3 glycerol, glycerine
propanon aceton C3H6O acetone, nail polish remover
sacharose suiker C12H22O11 sucrose, cane sugar
siliciumcarbide carborundum SiC silicon carbide
siliciumoxide siliciumdioxide, zand, kwarts SiO2 silicon dioxide, silica, silicic anhydride
tetrachloormethaan tetra CCl4 carbontetra chloride
tinoxide tinas SnO2 tin dioxide
titaniumoxide titaanwit TiO2 titanium dioxide, unitane
trichloormethaan tri CHCl3 tri chloro methane
trijoodmethaan jodoform CHI3 iodoform
waterstofcarbonaat koolzuur H2CO3 carbonic acid
waterstofcyanide blauwzuur
cyaanwaterstof
HCN hydrogen cyanide
waterstofperoxide peroxide H2O2 peroxide
wijnsteenzuur wijnsteenzuur H2C4H4O6 tartraic acid
xyleen xylol C6H4.(CH3)2 xylene
ijzercarbide cementiet Fe3C iron carbide
ijzeroxide dodekop, ferri-oxide, hematiet, ijzermenie Fe2O3 ferric oxide
ijzeroxide ferroferrioxide, magnetiet, magneetijzersteen, Fe3O4 ferrosoferric oxide
ijzersulfaat ijzervitriool, zwavelzuur ijzeroxydule, ferrosulfaat, groene vitriool FeSO4 ferrous sulfate
ijzersulfide pyriet, ijzerpyriet FeS2 iron sulfide
zetmeel stijfsel (C6H10O5)x starch, laundry starch
zinkchromaat zinkgeel ZnCrO4 zinc chromate
zinksulfide zinkblende ZnS zinc sulfide
zilvernitraat helse steen AgNO3 silver nitrate
zoutzuur (verdund) geest van zout
chloorwaterstof
HCl hydrogen chloride
zuur calciumcarbonaat dubbelkoolzure kalk Ca(HCO3)2 calcium hydrogencarbonate
zwavelzuur accuzuur
vitrioololie
H2SO4 sulfuric acid

 
Indien men op zoek is naar de toepassing van de chemicaliŽn die in deze tabel genoemd worden kan men die vinden in een uitstekend naslagwerk genaamd "The Merck Index". Ikzelf ben in bezit van de 11de editie maar ondertussen is de 13de al uitgebracht. In dit naslagwerk worden chemicaliŽn behandeld in een klein artikel (o.a. namen, publicaties, eigenschappen) dat afsluit met de toepassingen daarvan.
Ik heb voor de meeste chemicaliŽn van de tabel hierboven de toepassing opgezocht. Deze tabel kan men vinden op de infopagina's: ChemicaliŽn en hun toepassing

 


09-12-2006